Christopher Paolini

Eragon


Eragon - Cậu Bé Cưỡi Rồng

Tác giả: Christopher Paolini

(Phần I trong tập truyện DI SẢN KẾ THỪA)

Tập truyện DI SẢN KẾ THỪA gồm có 3 phần.
Phần I: Eragon - Cậu bé cưỡi rồng.
Phần II: Eldest - Đại Ca
Phần III: Chưa phát hành.