Lưu Vệ Hoa

Em phải đến Harvard học kinh tế


LỜI GIỚI THIỆU

Một giọt mực có thể làm

vạn người suy nghĩ

Một cuốn sách hay có thể thay đổi

số phận biết bao người!

Lord Byron (1878 – 1824)

LÀM MỘT VIỆC “KHÓ HƠN LÊN TRỜI”